คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและการส่งเรื่องลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล


ผู้ส่งเรื่องขอลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โปรดปฏิบัติดังนี้

  1. ส่งต้นฉบับเรื่องที่เขียน เป็นเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อม บันทึกเนื้อหาเป็น ไฟล์สกุล .doc ลงในแผ่น CD และกรอกแบบฟอร์มส่งต้นฉบับให้สมบูรณ์ เพื่อการติดต่อ ส่งไปยัง

    บรรณาธิการวารสารพยาบาล 
    สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  
    เลขที่ 21/12  ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400

  2. ผู้เขียนที่เป็นพยาบาล ทุกชื่อ ต้องเป็นสมาชิกตลอดชีพ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ ต้องเป็นสมาชิกวารสารพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี   สามารถสมัครได้ที่สมาคมพยาบาลห่งประเทศไทยฯ

  3. เรื่องที่ส่งเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  ต้องชำระเงิน 1,000.00 บาทต่อเรื่อง ให้แก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำหรับ การดำเนินการของวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในกรณีที่สามารถติดต่อผู้เขียนได้สะดวกทาง e-mail

ถ้าผู้เขียนไม่มี  e-mail  ต้องชำระเงิน 2,000.00 บาทต่อเรื่อง เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นในการทำสำเนาบทความ การติดต่อแก้ไขไป- กลับระหว่างผู้เขียน  ผู้ตรวจพิชญพิจารณ์  2 ท่าน บรรณาธิการและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้ง การจัดส่งทางไปรษณีย์ จนกว่าการปรับแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณค่ะ
ผศ. ดร. กรรณิการ์ สุวรรณโคต
บรรณาธิการวารสารพยาบาล
21 พฤศจิกายน 2554

แนะนำการเขียนบทความลงพิมพ์วารสารพยาบาล

ใบสมัครสมาชิกวารสาร