วัตถุประสงค์ของวารสาร

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

วารสารพยาบาล


จุดประสงค์ ของการจัดทำวารสาร

  1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

  3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล

กำหนดออกวารสาร  ทุกๆ  3 เดือน ปีละ 4  ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

เจ้าของ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-1801, 0-2247-4463-4

E-mail: ns.head@thainurse.org

Website: http://www.thainurse.org

โรงพิมพ์

บริษัท เบญจผล จำกัด
18 ซอยรามคำแหง 51/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2318-0557, 0-2718-9225-6

E-mail: b_printing@yahoo.com

Website: http://www.print-at-bp.com

Web link :

– ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

 Thai Journals Online (ThaiJO)

 Health Science Journals in Thailand

วารสารพยาบาล (ISSN 0125-0078) เป็นวารสารที่มี คณะกรรมการพิชญพิจารณ์ (Peer reviewers) ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา จากสถาบันต่างๆ ในการพิจารณาตรวจคุณภาพของทุกเรื่องก่อนได้รับการลงพิมพ์ บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆในวารสารพยาบาลถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน วารสารพยาบาลหรือคณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครั้ง